Skip to content

AJUTS RECERCA 2021

BASES QUE REGIRAN LACONVOCATÒRIA D’AJUTS DE RECERCA AL CENTRE D’ESTUDIS PORCINS, AMB SEU A TORRELAMEU

1. – Objecte:

L’objecte dels ajuts que es regeixen per aquestes bases consisteix en la realització de projectes de transferència i recerca que requereixin la incorporació de professionals amb formació especialitzada en producció porcina:

Modalitat A: Ajuts generals per a la incorporació de professionals que hagin acabat el període de formació especialitzada en un Grau o Màster de la ETSEA i tinguin interès en iniciar l’activitat de recerca i doctorat en el àmbit de la sostenibilitat del sistema de producció porcina en l’entorn agro-rural.

Modalitat B: Ajuts específics per donar suport al Centre d’Estudis Porcins (CEP) en la incorporació de titulats que estiguin en els últims cursos o que hagin acabat el període de formació de Grau i es vulguin especialitzar cursant un màster de la ETSEA de la UdL i vulguin participar en un programa de formació dual UdL-CEP-Empresa.

2.- Sol·licitants i requisits:

Modalitat A: Podran sol·licitar aquests ajuts, aquells professionals que hagin acabat el període de formació especialitzada en un grau o màster de la ETSEA, es donarà preferència als professionals que hagin cursat, o estiguin cursant, el màster en Sanitat i Producció Porcina o el màster en Enginyeria Agronòmica.

Modalitat B: Podran sol·licitar aquests ajuts, aquells professionals que estiguin en els últims cursos o hagin acabat el període de formació de grau a la Universitat i vulguin especialitzar-se en producció porcina per facilitar el seu desenvolupament professional o investigador en el mon rural. Per això es donarà preferència als alumnes que vulguin cursar, o estiguin cursant, el màster en Sanitat i Producció Porcina o el màster en Enginyeria Agronòmica.

Els ajuts en la modalitat A tindran una durada d’un any, amb dedicació a jornada complerta, amb la quantia de 30.000 € bruts anuals. 

Els ajuts en la modalitat B tindran una durada d’un any, amb dedicació mitja jornada, amb la quantia de 15.000 € bruts anuals 

La quantia de l’ajut modalitat A ó B podrà ser incrementada en quantitats variables mitjançant altres fons específicament destinats a aquesta finalitat.

La dedicació i quantia de l’ajut modalitat B també podrà ser incrementada en quantitats variables mitjançant romanents de l’ajut destinat a la modalitat A (per exemple en el cas de renuncia del candidat seleccionat).

El nombre d’ajuts convocats per l’any és de 2 (1 per la modalitat A i 1 per la modalitat B), la convocatòria es podrà repetir en el cas de que quedi deserta o en el cas de renúncia dels candidats seleccionats..

El projecte de transferència o recerca a desenvolupar, tant a la Modalitat A com a la  modalitat B, es realitzarà sota la direcció d’un tutor científic, que haurà de pertànyer a un grup de recerca del de la UdL o tindrà que ser un professional amb formació, experiència i reconegut prestigi. El projecte de recerca estarà vinculat a l’activitat del CEP (tutor CEP) i/o a l’activitat d’alguna de les empreses del sector porcí de Lleida i comarques (tutor empresa).La durada estimada del projecte serà d’un any indicant l’objectiu final del mateix i informació considerada d’utilitat per a la seva avaluació. La Comissió de Selecció es reserva el dret de declarar deserta la convocatòria.

El projecte de transferència o recerca haurà de presentar-se pel candidat, amb el vist i plau del tutor científic.

3.- Documentació a presentar:

Els candidats hauran de presentar a al secretaria administrativa del CEP la següent documentació per a formalitzar la seva sol·licitud 

  • Formulari de sol·licitud degudament complimentat i signat. 
  • Memòria del projecte de transferència o recerca.
  • CV de candidat.

4.- Termini de presentació de sol.licituds:

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals comptadors des de la publicació de la convocatòria al BOP de Lleida.  

Les sol.licituds, amb la documentació requerida, es presentaran personalment a les dependències del CEP. També es podran enviar per correu certificat a la   direcció del CEP, indicant la sol·licitud de la modalitat d’ajut de que es tracti.

5.- Pagament de l’ajut:

El beneficiari en la modalitat A rebrà la quantitat de 2.000,00 € mensuals, per dotze mensualitats. D’aquesta quantitat es deduirà la quota de la Seguretat Social a càrrec del becari i l’IRPF corresponent.

El beneficiari en la modalitat B rebrà la quantitat de 1.000,00 € mensuals, per dotze mensualitats. D’aquesta quantitat es deduirà la quota de la Seguretat Social a càrrec del becari i l’IRPF corresponent. 

La contractació dels facultatius beneficiaris de l’ajut l’efectuarà el CEP, i serà compatible amb altres contractes laborals, sempre que siguin contractes a temps parcial i complementaris.

Els ajuts es començaran a cobrar en el moment de la incorporació del beneficiari, després de la formalització del contracte laboral oportú.

6.- Avaluació:

Les sol·licituds seran avaluades i seleccionades per una Comissió formada per un representant de la Diputació, el Director/a científic del CEP i el Gerent del CEP, actuant com a secretari el que ho és del Consorci Centre d’Estudis Porcins. . 

La Comissió de selecció es reserva la possibilitat de sol·licitar el candidat informació addicional. 

Els criteris de valoració s’especifiquen a continuació, com a “BAREM”.

L’avaluació s’efectuarà durant els set dies posterior a la finalització del termini de presentació de sol.licituds. 

Els resultats es notificaran als candidats seleccionats en el termini de tres dies. 

BAREM DE VALORACIÓ:

CURRICULUM (TOTAL: 40 punts)

La valoració del currículum tindrà en compte:

Es valoraran totes les activitats desenvolupades en la fase de formació de Grau, Postgrau i Doctorat, segons el següent barem:

A)  Publicacions: 5 punts

B)  Participació en congressos (ponències, comunicacions, pòster,…): 5 punts

C)  Formació de grau: 5 punts

D)  Formació de post-grau: 5 punts

E) .Formació de doctorat: 5 punts

G)  Cursos de formació amb certificat de participació: 5 punts

H)  Qualsevol altra activitat científica que hagi desenvolupat el candidat: 5 punts 

I) .Qualsevol altra activitat professional que hagi desenvolupat el candidat: 5 punts

PROJECTE (TOTAL: 60 punts)

En termes generals la valoració del projecte tindrà en compte tant la qualitat científica del mateix com la inclusió d’activitats formatives pel candidat des de el punt de vista del desenvolupament investigador. Així mateix es consideraran especialment aquells projectes que puguin tenir una aplicació pràctica i un impacte sectorial i social important en les activitats agro-ramaderes de Lleida i comarques. 

En el marc anterior, la valoració del projecte tindrà en compte:

  1. Disseny i metodologia del projecte: 25 punts
  2. Viabilitat d’execució en el termini de l’ajut: 10 punts
  3. Relació amb l’activitat del CEP i amb les àrees estratègiques del mateix: 10 punts
  4. Interès dels resultats per la seva implicació sectorial o social : 15 punts

Justificació dels treballs i seguiment:

Al sisè mes de l’ajut s’avaluarà presencialment el grau de desenvolupament del projecte per part del Director científic del CEP. En el termini màxim d’un mes després de finalitzar l’ajut el beneficiari del ajut haurà de presentar al CEP una memòria amb els objectius científics assolits, els resultats que estan pendents de publicar o que estan en fase de publicació i/o bé les publicacions que hagin donat lloc. Aquesta memòria tindrà el vist i plau del tutor científic